TobiMilobi

117 tekstów – auto­rem jest To­biMi­lobi.

Kiedy byłam dziec­kiem chciałam sa­modziel­nie przy­tulić cały świat, a te­raz gdy jes­tem do­rosła, to zro­zumiałam, że nie wszys­tko zro­bię sama. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2018, 20:52

Mówi się, że po deszczu zaw­sze wychodzi słońce... Szko­da, że po kłam­stwie i zdradzie blis­kiego przy­jaciela, zaufa­nie nie wychodzi z równą łatwością... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 września 2016, 14:04

Coś więcej niżeli słowo, a jed­nocześnie pom­niej­sze­go niżeli pełne zda­nie pragnę wyczy­tać w twym spojrzeniu...
______________
Eyes of Soul
***
mylittlehell.bnx.pl 

myśl • 29 lipca 2015, 13:57

Autorzy piszą, bo czy­tel­ni­cy czy­tają... Bez czy­tel­ni­ka, nie ma auto­ra i książki... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 października 2013, 19:12

Winą obar­czać winę, a nie win­ne­go, te­go niemalże nikt nie ro­bi, bo łat­wiej­sza dro­ga ku­si niczym siedem po­kus grzechu głównego... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 października 2013, 14:41

Nadzieja matką głupich, po­wiadają, kocha swe dzieci mi­mo wszys­tko, po­wiadają, ale prawdą jest, że idiotą będę jeśli nie zat­rzy­mam ciebie u obok me­go wie­cznie, bo kochać nie przestanę... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 września 2013, 19:55

Spoglądać na roz­darcie ser­ca w twych us­tach drżących i oczach zaszklo­nych, aby po­wie­dzieć dwa słowa, cen­niej­sze od złota. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 września 2013, 19:46

"Ja już od daw­na jes­tem mar­twa, mi­mo, że żyje." Uśmie­chnęła się ciepło, ale to był sztuczny uśmiech. Nie pot­ra­fiła po­kazać już praw­dzi­wych uczuć, bo ut­ra­ciła je wraz z je­dyną osobą, którą porzu­ciła la­ta te­mu... Była już mar­twa, mi­mo, że wciąż żyła... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 sierpnia 2013, 02:23

Jest wiele ta­jem­nic, o których nie wiemy przy pier­wszym spot­ka­niu ko­goś, kto może być dla nas bliższy niż w rzeczywistości... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2013, 00:01

Roz­poczęty ko­niec opo­wieści przed stworze­niem początku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 maja 2013, 01:26

TobiMilobi

To co nierealne, dla mnie jest normalne... Ale czy dla wariatki, może być coś normalnego? http://mylittlehell.bnx.pl/ E-Mail: TobiMilobi@Tlen.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TobiMilobi

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 marca 2018, 20:52TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Kiedy byłam dziec­kiem chciałam [...]

21 września 2016, 18:34veraikon sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że po [...]

29 lipca 2015, 13:57TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Coś więcej niżeli słowo, [...]