TobiMilobi, teksty z lutego 2010 roku

10 tekstów z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest To­biMi­lobi.

Po­wie­działaś że lal­ki to tyl­ko ka­wałek plas­ti­ku, drew­na czy cze­gokol­wiek in­ne­go, z cze­go zos­tały uformowane.
Dziś roz­myślając o tym, doszłam do wnios­ku, że prze­cież... Każdy z nas kiedyś kochał te lal­ki czy pluszaki. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2010, 06:09

Strach przed nieznanym...
Wy­bujała wyob­raźnia, na­suwająca nam liczne niereal­ne ob­ra­zy, te­go, co tak nap­rawdę, nie ma...
Więc...
Dlaczego?
Cze­mu, choć ma­my świado­mość, iż Tam, nic nie ma, boimy się wyjść z łóżka i za­palić światło? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 lutego 2010, 09:10

Praw­dzi­wy przy­jaciel to ta­ki, który jak złamiesz mu prawą rękę, lewą po­da Ci na zgodę...

Autor: Jassin
Mo­ja przy­jaciółka :) 

myśl
zebrała 38 fiszek • 18 lutego 2010, 02:51

Wolę żebyście zniena­widzi­li mnie za to, kim jes­tem, niż po­kocha­li ko­goś, kim nig­dy się nie stanę, bo to byłaby je­dynie iluz­ja, praw­dzi­wej mnie... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 lutego 2010, 19:57

Psycho­za jest ta­ka fas­cy­nująco niezrozumiała... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 lutego 2010, 22:13

-Niena­widzę walentynek!
-Dlaczego?
-Bo Każdy pra­wie, oka­zuje so­bie miłość i To jak bar­dzo kocha dru­ga osobę!
-I co widzisz w tym złego?
-BO niektórzy... Nie pot­ra­fią oka­zać jak bar­dzo kochają in­nych, w nor­malne dni... Jak­by chłopak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lutego 2010, 19:06

-Aniołów nie ma i nig­dy nie było...
-ANIOŁY IS­TNIEJĄ! Tyl­ko cza­sami...
-Tyl­ko cza­sami, co?
-Nie mają One skrzy­deł i na­zywa­my ich przyjaciółmi... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 lutego 2010, 14:50

-Człowiek zro­bił pe­wien użytek ze swej inteligencji...
-Wy­nalazł głupotę?
-Le­piej bym te­go nie ujął 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 lutego 2010, 17:02

Ten świat ludzi jest...
...zepsuty.
Żeby cho­ciaż psuł się w ja­kiś wi­dowis­ko­wy sposób...
Nie, on się po pros­tu rozkłada...
Ze sta­rości i naszej...
...głupoty(?) 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 lutego 2010, 18:48

Naj­większym stop­niem Od­wa­gi, jest przyz­na­nie sie do Błędu i sta­wienie czoła konsekwencjom! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 lutego 2010, 14:02

TobiMilobi

To co nierealne, dla mnie jest normalne... Ale czy dla wariatki, może być coś normalnego? http://mylittlehell.bnx.pl/ E-Mail: TobiMilobi@Tlen.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TobiMilobi

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 marca 2018, 20:52TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Kiedy byłam dziec­kiem chciałam [...]

21 września 2016, 18:34veraikon sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że po [...]

29 lipca 2015, 13:57TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Coś więcej niżeli słowo, [...]