TobiMilobi, teksty z maja 2012 roku

4 teksty z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest To­biMi­lobi.

...Myśli płynące jak rze­ka, która wpływa do wzburzo­nego oceanu niez­na­nej iry­tac­ji i niezadowolenia... 

myśl • 13 maja 2012, 16:02

Cisza i spokój... Którzy dziś nie prag­nie tych dwóch upoj­nych chwil mieć tyl­ko dla siebie. Bez obo­wiązków, bez pra­cy, tyl­ko my i ta kusząca chwi­la, de­likat­nie pie­szcząca piórkiem spo­koju i kołysząca zmysły ciszą.
Tak bar­dzo up­ragnione, które ma­my wręcz na wy­ciągnięcie naszych rąk i niespodziewanie...

...wszys­tko zni­ka niczym fatamorgana... 

myśl • 10 maja 2012, 21:18

Niema mnie dla ni­kogo i ni­kogo niema dla mnie...
Pow­tarzaj so­bie tak, a da­leko zajdziesz... 

myśl • 9 maja 2012, 00:17

Nie jes­tem wa­riatką, po pros­tu mam zu­pełnie in­ny pogląd na świat niż ty... 

myśl • 5 maja 2012, 20:13

TobiMilobi

To co nierealne, dla mnie jest normalne... Ale czy dla wariatki, może być coś normalnego? http://mylittlehell.bnx.pl/ E-Mail: TobiMilobi@Tlen.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TobiMilobi

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 marca 2018, 20:52TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Kiedy byłam dziec­kiem chciałam [...]

21 września 2016, 18:34veraikon sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że po [...]

29 lipca 2015, 13:57TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Coś więcej niżeli słowo, [...]