TobiMilobi, strona 3

117 tekstów – auto­rem jest To­biMi­lobi.

W mo­men­tach nieod­gadnione­go za­myśle­nia wszys­tko zni­ka, jak­by nic wo­koło nie is­tniało oprócz myśli­ciela, który sam tworzy swój włas­ny świat, gdzie jest tyl­ko on i nikt in­ny... Tyl­ko on... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 października 2012, 12:12

Zaw­sze na początku mu­si być źle, aby później było tyl­ko dobrze...
Mi­mo, że na "później" wydłuża się niemiłosier­nie, a "tyl­ko dob­rze" od­da­la się z każdym dniem, ale mi­mo wszys­tko w końcu do te­go doj­dzie... Kiedyś... 

myśl • 11 lipca 2012, 15:19

Wczo­raj było wczo­raj, a dziś jest dziś, więc nie myl tych dwóch pojęć wspo­minając złe chwi­le, bo to w większości te­maty tabu. 

myśl • 9 lipca 2012, 09:31

W najgłębszych cze­luściach ludzkiej duszy zaw­sze znaj­dzie się je­den za­rodek zła u człowieka pra­wego i dob­re­go, tak sa­mo u te­go, które­go każdy potępia jest za­rodek dob­ra... Gdyż nikt nie rodzi się zły, ani dob­ry, to przychodzi z cza­sem, a win­ny­mi te­go jes­teśmy my, oso­by trzecie... 

myśl • 29 czerwca 2012, 18:32

Niczym mysz ści­gana przez łase­go ko­cura, tak i człowiek ści­gany jest przez czas. Zaw­sze może się zat­rzy­mać choć na chwilkę, ale wte­dy, zos­tałby pożar­ty przez te głupią for­mułkę „Na nic nie star­cza mi czasu...”. 

myśl • 25 czerwca 2012, 12:28

Mówią, że po burzy wychodzi słońce, a po deszczu tęcza. Ludzie mówią wiele, a cza­sem o wiele za dużo. Zdarzają się wyjątki, kiedy wolą coś prze­mil­czeć w cza­sie, gdy na­leży głośno ogłosić swo­je racje... 

myśl • 21 czerwca 2012, 01:35

Miłość jest jak pi­cie wódki...
Z początku wszys­tkie smut­ki przes­tają is­tnieć i jes­teśmy nad wy­miar szczęśliwi...
Do­piero później zauważamy, że to był naj­większy błąd w życiu i mówi­my so­bie "Nig­dy więcej... To os­tatni raz...", a po­tem po­jawia się ko­lej­na i wszys­tko wraca...
Ta­kie błędne koło... 

myśl • 14 czerwca 2012, 19:39

...Myśli płynące jak rze­ka, która wpływa do wzburzo­nego oceanu niez­na­nej iry­tac­ji i niezadowolenia... 

myśl • 13 maja 2012, 16:02

Cisza i spokój... Którzy dziś nie prag­nie tych dwóch upoj­nych chwil mieć tyl­ko dla siebie. Bez obo­wiązków, bez pra­cy, tyl­ko my i ta kusząca chwi­la, de­likat­nie pie­szcząca piórkiem spo­koju i kołysząca zmysły ciszą.
Tak bar­dzo up­ragnione, które ma­my wręcz na wy­ciągnięcie naszych rąk i niespodziewanie...

...wszys­tko zni­ka niczym fatamorgana... 

myśl • 10 maja 2012, 21:18

Niema mnie dla ni­kogo i ni­kogo niema dla mnie...
Pow­tarzaj so­bie tak, a da­leko zajdziesz... 

myśl • 9 maja 2012, 00:17

TobiMilobi

To co nierealne, dla mnie jest normalne... Ale czy dla wariatki, może być coś normalnego? http://mylittlehell.bnx.pl/ E-Mail: TobiMilobi@Tlen.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TobiMilobi

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 marca 2018, 20:52TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Kiedy byłam dziec­kiem chciałam [...]

21 września 2016, 18:34veraikon sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że po [...]

29 lipca 2015, 13:57TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Coś więcej niżeli słowo, [...]