TobiMilobi, strona 4

117 tekstów – auto­rem jest To­biMi­lobi.

Nie jes­tem wa­riatką, po pros­tu mam zu­pełnie in­ny pogląd na świat niż ty... 

myśl • 5 maja 2012, 20:13

Dla niego jes­tem tyl­ko frag­mentem wspom­nień z przeszłości, czymś, co naj­chętniej spa­liłby na po­piół, wy­mazał, a jed­nak... Wciąż is­tnieje i po co? Do tej po­ry nie zna­lazłam od­po­wie­dzi, ale w su­mie każdy chce żyć, na­wet nie po­siadając ce­lu istnienia... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 kwietnia 2012, 13:24

Uczy­nię prawdą swo­je sza­lone marze­nia i zo­baczy­my, kto zaśmieje się ostatni... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 kwietnia 2012, 15:01

-Co to obietnica?
-Obiet­ni­ca, to skarb. Niewi­doczny, ale wyczu­wal­ny sercem... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 grudnia 2011, 07:23

Żad­ne słowa i tak nie ukoją bólu...
Słowa są ulot­ne, a ciepło dru­giej oso­by pozostaje... 

myśl • 22 listopada 2011, 21:05

Przyszła, wy­ciągnęła dłoń i bez słowa sprze­ciwu od­szedłeś z nią... Po­zos­tał smu­tek,pus­tka w ser­cu i słowa cisnące się na us­ta - "Do zo­bacze­nia po dru­giej stro­nie, kiedyś..." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 listopada 2011, 00:17

Daw­niej wys­tar­czyło wska­zać jakąkol­wiek dziew­czynę na uli­cy, aby po­kazać dziewicę, a dziś? Nie wie­działabym, którą wska­zać, gdyż na­wet trzy­nas­to­lat­ki przes­tały sza­nować włas­ne ciało... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 listopada 2011, 06:47

Tyl­ko w ob­liczu zag­rożenia od­kry­wamy ile by­li war­ci ci, których na­zywa­liśmy naj­lep­szy­mi przyjaciółmi... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 listopada 2011, 21:52

Dźwięczny niczym ma­leńkie dzwo­neczki płacz po­wiet­rza, był naj­piękniej­szą, a za­razem i naj­smut­niej­szą me­lodią, którą kiedy­kol­wiek usłyszałam sercem... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 listopada 2011, 03:07

Ludzie się zmieniają, ale tyl­ko ci, którzy nie wierzą w to, stoją w miej­scu, gdy in­ni ruszają na przód... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 listopada 2011, 00:30

TobiMilobi

To co nierealne, dla mnie jest normalne... Ale czy dla wariatki, może być coś normalnego? http://mylittlehell.bnx.pl/ E-Mail: TobiMilobi@Tlen.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TobiMilobi

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 marca 2018, 20:52TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Kiedy byłam dziec­kiem chciałam [...]

21 września 2016, 18:34veraikon sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że po [...]

29 lipca 2015, 13:57TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Coś więcej niżeli słowo, [...]